0
0 Artikelen  |  € 0,00

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN  MUSTAD KAMPEN

Artikel 1   Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en elke overeenkomst tussen Mustad Kampen en een groothandelaar, hierna respectievelijk te noemen: Verkoper en Koper, waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover deze partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

Artikel 2   Offertes en het afsluiten van overeenkomsten

Tenzij anders vermeld zijn de offertes van de Verkoper vrijblijvend en afhankelijk van de verkrijgbaarheid.

 

Artikel 3   Levering

 • De geldende INCOTERMEN zijn van toepassing. Leveringen binnen Nederland vinden plaats op Franco basis bij een orderbedrag boven € 150,- en overige levering vinden Ex Works Kampen plaats.

 1.  De producten worden geleverd op de plaats waar ze worden gelost op het bedrijfsterrein van Koper, of waar zij anderszins ter beschikking van Koper worden gesteld overeenkomstig de instructies van Koper. Indien Koper de levering weigert of onvoldoende leveringsinstructies verstrekt, worden de producten voor rekening en risico van Koper opgeslagen.

 

Artikel 4  Levertijd

De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Koper dient Verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen wanneer een levering te laat is en daarbij een redelijke termijn te stellen waarbinnen de levering alsnog kan plaatsvinden.

 

Artikel 5   Gedeeltelijke levering

Verkoper kan de producten in gedeeltes leveren. Verkoper is gerechtigd om elke levering afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 6   Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Verkoper geleverde producten blijven het eigendom van Verkoper tot Koper de koopprijs heeft betaald. Tegelijkertijd vallen onder het eigendomsvoorbehoud ook de vorderingen van Verkoper op Koper die kunnen ontstaan  vanwege het verzuim van Koper om één of meer van haar verplichtingen jegens Verkoper na te komen.

 2. De door Verkoper geleverde goederen (lid 1) mogen uitsluitend worden gebruikt of doorverkocht voor normale bedrijfsdoeleinden. In geval van doorverkoop behoudt Koper het eigendom.

 3. Het is Koper niet toegestaan om de producten te verpanden of toe te staan dat daarop enige andere aanspraak wordt gedaan.

 

Artikel 7   Betaling

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Op uitstaande bedragen wordt een rente van 1% per maand in rekening gebracht.

 2. In geval van de liquidatie, het faillissement of uitstel van betalingen van Koper worden betalingen direct opeisbaar en is Verkoper gerechtigd om de overeenkomsten met Koper op te schorten of te annuleren, behoudens het recht van Verkoper om schadevergoeding te vorderen of andere rechtsmiddelen te gebruiken.

 

Artikel 8   Incassokosten

Indien Koper één of meer van haar verplichtingen niet nakomt komen alle gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Koper.

 

Artikel 9   Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor vorderingen tenzij Verkoper overeenkomstig Artikel 11 van een dergelijke vordering in kennis is gesteld.

 2. In geval van een terechte en geldige vordering van Koper is Verkoper uitsluitend en maximaal aansprakelijk voor het factuurbedrag  van de producten en niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook.

 

Artikel 10   Gebruik en garantie

 1. Verkoper garandeert de goede kwaliteit van de geleverde producten en dat deze vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

 2. Schade veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik valt niet onder deze garantie. Onder verkeerd gebruik wordt tevens verstaan verkeerd onderhoud en reparatie van de geleverde producten.

 3. De door Verkoper geleverde producten dienen uitsluitend te worden gebruikt voor het bekappen en beslaan van paardenhoeven.

 

Artikel 11   Gebreken, klachtenprocedure

1.Koper dient Verkoper schriftelijk van alle vermeende gebreken op de hoogte te stellen binnen 5 werkdagen nadat deze zijn geconstateerd. In deze kennisgeving moet/moeten het batchnummer/de batchnummers van Verkoper worden vermeld.

2.Indien Koper Verkoper niet binnen voormelde periode van een gebrek in kennis stelt wordt Verkoper gedechargeerd en ontheven van alle aansprakelijkheid met betrekking tot de betreffende leveringen.